- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4
    21 มี.ค. 2562 เวลา 16:03 น.
  การอบรมเจ้าพนักงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ต.โคกหม้อและต.พงสวาย
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:49 น.
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:33 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ดงมะรุม จังหวัดลพบุรี
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:21 น.
  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:15 น.
  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:05 น.
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:57 น.
  งานป้องกันฯและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:50 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมืองประจำปี พ.ศ.2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
  เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียน และการแข่งขันประกวดร้องเพลงนักเรียน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:37 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
  การขับเคลื่อนให้ชุมชนในเขตเทศบาลร่วมคัดแยกขยะ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:26 น.
  ต้อนรับคณะอปพร.อบต.ทุ่งควายกิน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:19 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อปพร.อบต.ทุ่งควายกิน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน ทต.เมืองแก จังหวัดสุรินทร์
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:05 น.
  วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:02 น.
  ทำบัตรประชาชนให้กับผู้พิการทางร่างกาย
    5 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.
  การตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:07 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยปุทมธานี
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:05 น.
  การเยี่ยมชมนิทรรศการ "พระบิดาแห่งศาสตร์ ทั้ง 9 แขนง"
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:03 น.
  กิจกรรม "คนรักษ์คลอง" ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
  เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:55 น.
  พิธีปล่อยแถวสมาชิกอปพร.เทศบาลตำบลหลักเมือง
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:52 น.
  งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:50 น.
  โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:47 น.
  ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก หมู่ที่ 6 และ 8 ต.พงสวาย
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:42 น.
  ร่วมงานกฐิน วัดตรีญาติ หมู่ที่ 6 ตำบลพงสวาย ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:35 น.
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:31 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:27 น.
  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:25 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:22 น.
  ประชุมสรุปผลการฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี 2561
    9 พ.ย. 2561 เวลา 15:30 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    9 พ.ย. 2561 เวลา 15:24 น.
  นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    9 พ.ย. 2561 เวลา 15:17 น.
  พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    9 พ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.
  ร่วมทำบุญตักบาตรวัดอมรินทราราม
    9 พ.ย. 2561 เวลา 15:03 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    9 พ.ย. 2561 เวลา 14:52 น.
  ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก บริเวณถนนซอยลิเก
    9 พ.ย. 2561 เวลา 14:42 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    9 พ.ย. 2561 เวลา 14:37 น.
  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 17:55 น.
  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในเขตตำบลพงสวาย
    26 ก.ย. 2561 เวลา 17:32 น.
  ลงพื้นที่ ตรวจสอบน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 8 ต.พงสวาย
    26 ก.ย. 2561 เวลา 17:28 น.
  พิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำ 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 17:20 น.
  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในเขตเทศบาล
    26 ก.ย. 2561 เวลา 17:02 น.
  โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร ปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 16:52 น.
  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 16:43 น.
  โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 13:09 น.
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 13:01 น.
  ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล)
    26 ก.ย. 2561 เวลา 12:29 น.
  โครงการเยาวชนรู้คุณค่า รู้คุณธรรม 12 ประการ
    26 ก.ย. 2561 เวลา 12:10 น.
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 12:06 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง จังหวัดหนองคาย
    26 ก.ย. 2561 เวลา 11:56 น.
  โครงการประกวดเด็กสุขภาพดี มีคุณภาพประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 11:50 น.
  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 11:44 น.
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 2561 เวลา 11:34 น.
  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 12 สิงหาคม 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 17:06 น.
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 17:02 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.หนองปรือ(สมุทรปราการ)
    21 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น.
  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 16:32 น.
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 15:59 น.
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
    21 ส.ค. 2561 เวลา 15:54 น.
  กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 15:38 น.
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 15:31 น.
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
    21 ส.ค. 2561 เวลา 14:59 น.
  โครงการวิถีพุทธ ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 14:46 น.
  ลงพื้นที่ตรวจตลาดประชารัฐ
    21 ส.ค. 2561 เวลา 14:43 น.
  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 12:08 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 12:05 น.
  โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    21 ส.ค. 2561 เวลา 12:01 น.
  โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสู่สังคมสร้างสรรค์
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
  กิจกรรมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:56 น.
  กิจกรรมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:32 น.
  กิจกรรมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:32 น.
  บลจ. กสิกรไทย มาบรรยายให้ความรู้กับพนักงานเทศบาล
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:26 น.
  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ กรมทหารช่างที่ 21
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.
  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ กรมทหารช่างที่ 21
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:08 น.
  ร่วมพัฒนาริมถนน บริเวณเส้นทางเข้าเมืองราชบุรี
    21 ส.ค. 2561 เวลา 11:03 น.
  ตรวจประเมินผู้สุงอายุและผู้พิการเขตตำบลพงสวาย
    21 ส.ค. 2561 เวลา 10:52 น.
  ตรวจประเมินผู้สุงอายุและผู้พิการเขตตำบลพงสวาย
    21 ส.ค. 2561 เวลา 10:52 น.
  นายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:33 น.
  โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:31 น.
  ทำความสะอาดบริเวณถนนด้านข้างหมู่บ้านราชพงศ์
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:26 น.
  โครงการติดตามเร่งรัดภาษี ประจำปี 2561
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:18 น.
  เยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ณ บ้านศิริวัฒนธรรม
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:12 น.
  ตรวจประเมินความพิการเบื้องต้นผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
    19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:07 น.
  โครงการพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การลดคัดแยกขยะต้นทาง ตามหลัก ๓ Rs
    7 มิ.ย. 2561 เวลา 13:42 น.
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561
    2 มิ.ย. 2561 เวลา 16:01 น.
  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เขตตำบลโคกหม้อ
    29 พ.ค. 2561 เวลา 10:06 น.
  ลงพื้นที่มอบสิ่่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตตำบลโคกหม้อ
    29 พ.ค. 2561 เวลา 10:03 น.
  ต้อนรับ คณะทัศนศึกษาดูงาน ทต.บางพลี 4 พ.ค.61
    7 พ.ค. 2561 เวลา 10:06 น.
  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย
    27 เม.ย. 2561 เวลา 14:55 น.
  วันเทศบาล ประจำปี 2561
    27 เม.ย. 2561 เวลา 14:47 น.
  รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
    27 เม.ย. 2561 เวลา 10:53 น.
  สงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง 2561
    27 เม.ย. 2561 เวลา 10:49 น.
  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
    12 เม.ย. 2561 เวลา 13:02 น.
  การรณรงค์ทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2561
    12 เม.ย. 2561 เวลา 12:54 น.
  พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาชน และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
    12 เม.ย. 2561 เวลา 12:48 น.
  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ ตรวจสอบท่ออุดซอย 26 ตำบลพงสวาย
    12 เม.ย. 2561 เวลา 12:44 น.
  คณะผู้บริหาร งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ตรวจสอบปัญหาน้ำจากบ่อบาดาล
    28 มี.ค. 2561 เวลา 17:55 น.
  โครงการสุนทรียภาพด้านดนตรี ประจำปี 2561
    28 มี.ค. 2561 เวลา 17:50 น.
  กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
    28 มี.ค. 2561 เวลา 17:40 น.
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดูแลและให้การบริการประชาชน
    28 มี.ค. 2561 เวลา 17:27 น.
  พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2561
    28 มี.ค. 2561 เวลา 17:25 น.
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ
    12 มี.ค. 2561 เวลา 15:51 น.
  ประชุมถอดบทเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ
    12 มี.ค. 2561 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมสาธารณะ จิตอาสา เทศบาลตำบลหลักเมือง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง
    12 มี.ค. 2561 เวลา 15:37 น.
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
    12 มี.ค. 2561 เวลา 15:34 น.
  ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ภายในเขตเทศบาล
    8 มี.ค. 2561 เวลา 11:57 น.
  กิจกรรมสาธารณะ จิตอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลี่เทิคนิคราชบุรี และเทศบาลตำบลหลักเมือง
    8 มี.ค. 2561 เวลา 11:55 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ทำบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
    8 มี.ค. 2561 เวลา 11:51 น.
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    8 มี.ค. 2561 เวลา 11:49 น.
  โครงการป้องกันและระงับอัคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    22 ก.พ. 2561 เวลา 17:27 น.
  ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ช่อผกา จ.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลหลักเมือง
    15 ก.พ. 2561 เวลา 14:28 น.
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
    15 ก.พ. 2561 เวลา 14:18 น.
  ร่วมส่งและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
    31 ม.ค. 2561 เวลา 14:31 น.
  เยี่ยมผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ที่ โรงพยาบาลราชบุรี
    31 ม.ค. 2561 เวลา 14:29 น.
  ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก ภายในเขตเทศบาล
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:47 น.
  การแข่่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:35 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:32 น.
  ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ บรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ม. 8 ต.พงสวาย
    31 ม.ค. 2561 เวลา 11:29 น.
  ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:31 น.
  มอบเงินยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ที่ติดเตียง
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:16 น.
  พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:13 น.
  โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561
    4 ม.ค. 2561 เวลา 17:09 น.
  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ธ.ค.60 ณ บริเวณทางเข้าศาลหลักเมืองราชบุรี
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:54 น.
  ร่วมต้อนรับ ทีมงาน โครงการ "ก้าวคนละก้าว" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ บริวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ้กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:52 น.
  รับบริจาคช่วยเหลือโครงการก้าวคนละก้าว ณ ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม
    7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:49 น.
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาล
    22 พ.ย. 2560 เวลา 17:09 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสามัคคีความปรองดอง
    17 พ.ย. 2560 เวลา 09:48 น.
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้ื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง ประจำปี 2560
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:20 น.
  งานพัฒนาชุมชน พาผู้ป่วยยากไร้ ทำบัตรประชาชนและบัตรคนพิการ
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:13 น.
  โครงการทัศนศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ ณ มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี
    14 พ.ย. 2560 เวลา 19:11 น.
  โครงการ"พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
    10 พ.ย. 2560 เวลา 15:03 น.
  งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560
    7 พ.ย. 2560 เวลา 17:58 น.
  พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    7 พ.ย. 2560 เวลา 16:41 น.
  กิจกรรมแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    7 พ.ย. 2560 เวลา 16:04 น.