- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดต่อเทศบาล เบอร์โทร สถานที่
เทศบาลตำบลหน้าเมือง:- ยินดีต้อนรับ
 
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
   
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหน้าเมือง

 


นายก่อเกียรติ ธรรมประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล




นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ
เลขานุการสภาเทศบาล
นางสำอางค์ นพรัตน์
รองประธานสภาเทศบาล
จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย
น.ส.ธนวัน เกิดบุญมี
นายสมมารถ ดวงจันทร์

ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
นายสามารถ โกสมุทร
นายสินาด รุ่งจรูญ
นายสุกรี คุณท้าวเทียม
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ