เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี
คุณธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
 
ค้นหาข้อมูล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

แห่ลงท่องเที่ยว

แห่ลงเรียนรู้ในเทศบาล

สถานที่สำคัญ

คู่มือประชาชน

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 

 
   คสช. ได้จัดทำรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สามารถเข้าชมคลิป
         ได้ที่ >> http://www.thaigov.go.th/th/program1.html

   การเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็น "เทศบาลเมือง"

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดความ สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้มีผลบังคับใช้ ประชาชนผู้ขอรับบริการงานต่างๆ ของ เทศบาลตำบลหลักเมือง สามารถติดตามความคืบหน้ารายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ โทร.083-6983910, 085-2624592 หรือที่ www. Luxmuang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1.2560
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและธุรการ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2559
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเชื่อม คสล. บริเวณปากซอยเพชรเกษมซอย 10 (ด้านร้านเอกเขนกและเพชรเกษมสายเก่า) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพงสวาย-บางป่า จำนวน 6 จุด
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศรีสุขโข ม.2 ต.พงสวาย
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเพชรเกษมซอย 5 ม.3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง บริเวณเพชรเกษมซอย 5 ม.3 ต.โคกหม้อ
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณถนนโคกหม้อ - เลี่ยงเมืองราชบุรี (ช่วงแยกเบียร์วุ้น) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างร้านนายเบิ้ม ม.2 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณถนนโคกหม้อ-เลี่ยงเมือง (ช่วงแยกเบียร์วุ้น) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างร้านนายเบิ้ม ม.2 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้และกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลฯ
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลำปลาทิวซอย 3 หมู่ที่ 4 ต.พงสวาย
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณพงสวายซอย 38 หมู่ที่ 8 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง บริเวณลำปลาทิวซอย 3 ม.4 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง บริเวณพงสวายซอย 38 ม.8 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงานเทศบาล (เดิม) ม.9 ต.พงสวาย
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ม.3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางงานจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560 (เดือน ต.ค. 59)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน บริเวณโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.โคกหม้อ
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลฯ
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
ประกาศราคากลางงานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ด้วยวิธีฝังกลบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง บริเวณวัดท้ายเมืองและวัดศิริเจริญเนินหม้อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ บริเวณ (ต่อจากโครงการ อบจ.ราชบุรี) หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. สายพญาไม้ - โคกหม้อ บริเวณ (ต่อจากโครงการ อบจ.ราชบุรี) ม.2 ต.โคกหม้อ
ประกาศสอบราคาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนพงสวาย-บางป่า บริเวณปากซอยพงสวาย 21 ถึงคลองแค ม.3,4 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณตั้งปากซอยพงสวาย 21 ถึงคลองแค ม.3,4 ต.พงสวาย
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย 33 หมู่ที่ 6 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย 33 ม.6 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอยพงสวายซอย 1 ม.9 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณโคกหม้อซอย 22 ม.5 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเลียบคลองโคกหม้อ ม.4 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบอกเขตโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 8 ป้าย
ประกาศสอบราคากลางโครงการจัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13 รายการ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายมานพ คล้ายยิ่งเหมือน ม.9 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายสมบัติ แสงพล ม.3 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.บริเวณถนนสายโคกหม้อ-เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.บริเวณถนนสายโคกหม้อ-เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
ประกาศราคากลาง ติดตั้งตาข่ายไนล่อนอาคารเทศบาล ม.3 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ราชบุรีคันทรีวิลล่า ม.5 ต.โคกหม้อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางทิพย์วรรณ ม.7 ต.พงสวาย
ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดสถานีลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ
ประกาศจัดซื้อชุดสถานีลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ม.1 ต.โคกหม้อ จำนวน 1 หลัง
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ม.1 ต.โคกหม้อ จำนวน 1 หลัง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 


เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี
  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหลักเมือง ปีงบประมาณ 2558

Executive Summary
ทต หลักเมือง

บทที่ 1 5 ทต หลักเมือง
บทสรุปผู้บริหาร ทต หลักเมือง
ปก_ทต หลักเมือง
ส่วนประกอบตอนต้น
ทต หลักเมือง
เทศบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ 2559
แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561
เทศบัญญัติ ประจำปี 2558
เทศบัญญัติ (เพิ่มเติม) ปี 58
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60
แผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปี 2558
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ทต หลักเมือง ประจำปี 2556
คู่มือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยฯCall Center
032- 334682-4 
ดาวโหลดแผนที่
การเดินทางมายังเทศบาล

 
   
      ชมภาพกิจกรรมเก่าๆ ได้ที่นี่    
 
© 2011 - 2016 www.Luxmuang.go.th All rights reserved.     Web Hosting & Web Design by www.Joinhost.com