- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>> กองคลังจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต ทต.หลักเมือง  
 เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา   
 โครงการเวทีประคม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอน  
 ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้สอน  
 ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สอน  
 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอน  
 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นครูผู้สอน จำนวน ๖ อัตรา  
  เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา  


หน้าที่   1 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย