- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดต่อเทศบาล เบอร์โทร สถานที่
เทศบาลตำบลหน้าเมือง:- ยินดีต้อนรับ
 
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
   
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหน้าเมือง

 
1.นายชูศักดิ์ โฆษะบดี
2.นายเนตร์ กะนีจิตร
25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 - 14 ธันวาคม พ.ศ.2545
24 ธันวาคม พ.ศ.2545 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2549
ธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
3.นางปาลิดา  ประถมภัฏ
4.นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
9 มกราคม พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน