- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหน้าเมือง

 


นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ
ปลัดเทศบาล
นายสมพงษ์ ลุนสอน
รองปลัดเทศบาล
นายธนภณ อภิโสภณกุล
รองปลัดเทศบาล

นางเกวลิน อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภิชาภัช วรุณวรภัทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายภานุภาค ศิษย์ปฐม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลัดดก ศรีสุวรรณ
นางแววดาว ทองอรัญญิก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางลัดดา ศรีสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัทยา เอี่ยมจิต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล