- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดต่อเทศบาล เบอร์โทร สถานที่
เทศบาลตำบลหน้าเมือง:- ยินดีต้อนรับ
 
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
   
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหน้าเมือง

 


นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ
ปลัดเทศบาล
นายสมพงษ์ ลุนสอน
รองปลัดเทศบาล
นายธนภณ อภิโสภณกุล รองปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย
น.ส.ธนวัน เกิดบุญมี
นายสมมารถ ดวงจันทร์

นางเกวลิน อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภิชาภัช วรุณวรภัทร ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายภานุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนงนุช เงินประยูร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายศิระ แย้มคง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน