- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นผิว คสล. บริเวณพงสวายซอย 30 และ 31 หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
0.38 Mb
7
ประกาศประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามหญ้าเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
0.37 Mb
7
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง บริเวณพงสวายซอย 30 และ 31 หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย      
1.99 Mb
11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง บริเวณพงสวายซอย 30 และ 31 หมู่ที่ 5 ต.พงสวาย      
4.05 Mb
10
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามหญ้าเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ..      
2.01 Mb
13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามหญ้าเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
3.98 Mb
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางลี่ (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
0.38 Mb
15
ประกาศประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านลำปลาทิว หมู่ที่ 4 ต.พงสวาย      
0.38 Mb
18
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางลี่ (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ      
3.89 Mb
18
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางลี่ (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ      
1.99 Mb
20


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย