- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม หมู่บ้านแคทลียา หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ      
0.24 Mb
7
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 33 จุด      
0.24 Mb
6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดลัดราชบุรี บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
1.91 Mb
12
ประกาศราคากลางงานขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดลัดราชบุรี บรืเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
1.09 Mb
12
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนโคกหม้อ-บางลี่ บริเวณคลองลาว หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ      
0.36 Mb
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย      
0.37 Mb
22
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 85 โคม      
0.68 Mb
22
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
1.07 Mb
31
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแคทรียา หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
1.07 Mb
29
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด LED ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 85 โคม      
0.68 Mb
25


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย