- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แบบรายงานแผนฯ/ผล
  แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกวดราคา(จ้างเหมา) ประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.พงสวาย      
0.39 Mb
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านสุนันท์การไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
0.39 Mb
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ      
0.37 Mb
12
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ ด้วยวิธีการประกวดราคา E-Bidding      
0.13 Mb
17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านสุนันท์ การไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      
4.54 Mb
17
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
3.47 Mb
18
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านสุนันท์การไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
0.93 Mb
19
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ      
0.48 Mb
22
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ 4,5,6 ต.พงสวาย      
0.44 Mb
20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสะพานคลองบางป่า) หมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
4.96 Mb
20


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย