- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 62      
0.18 Mb
18
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 เดือนมกราคม 62      
0.15 Mb
15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 เดือนธันวาคม 61      
0.18 Mb
43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 61      
0.18 Mb
47
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2562 เดือนตุลาคม 61      
0.25 Mb
44
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนกันยายน 61      
0.34 Mb
67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนสิงหาคม 61      
0.37 Mb
75
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนกรกฎาคม 61      
0.32 Mb
78
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนมิถุนายน 61      
0.27 Mb
103
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เดือนพฤษภาคม 61      
0.23 Mb
117


       หน้าที่ 1 2 3 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย