- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 28 พฤศจิกายน 2561      
5.07 Mb
2
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2561      
10.90 Mb
2
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 14 และ 24 สิงหาคม 2561      
11.73 Mb
4
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561       
3.87 Mb
4
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561      
6.51 Mb
1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 4 วันที่ 27 พ.ย.60      
4.35 Mb
114
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 28 ก.ย.60      
2.00 Mb
102
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.60      
10.39 Mb
106
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 3 วันที่ 14 ก.ย.60      
8.33 Mb
106
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหักเมือง สมัยสามัญ ที่ 3 วันที่ 4 ก.ย.60      
6.59 Mb
112


       หน้าที่ 1 2 3 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย