- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ

 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
การดำเนินงาน
  เทศบัญญัติ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลโคกหม้อ
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
       ตำบลพงสวาย
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
:::::::: LINK ::::::::::::

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 4 วันที่ 27 พ.ย.60      
4.35 Mb
89
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 28 ก.ย.60      
2.00 Mb
79
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.60      
10.39 Mb
84
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 3 วันที่ 14 ก.ย.60      
8.33 Mb
81
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหักเมือง สมัยสามัญ ที่ 3 วันที่ 4 ก.ย.60      
6.59 Mb
88
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 3 วันที่ 28 ส.ค.60      
6.59 Mb
110
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 ส.ค. 60      
9.58 Mb
86
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ ที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.60      
7.57 Mb
83
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 19 เม.ย.60      
3.62 Mb
87
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 28 ก.พ.60      
13.84 Mb
91


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย